| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Tetor 2014

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Mirela Sinani (mbi bazë dokumentash) Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.1714, datë 05.06.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; lënë në fuqi me vendimin nr.10-2009-648 (305), datë 16.07.2009 të Gjykatës së Apelit Durrës; lënë në fuqi me vendimin nr.00-2012-1189, datë 25.05.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 30 Tetor, 2014 11:00
2. Vangjel Kondili (seancë me dyer të hapura) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.45, datë 20.07.2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr.63, datë 09.11.2009 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.00-2012-677 (130), datë 09.05.2012 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 30 Tetor, 2014 10:00
3. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i ligjit nr.64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr.64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”. 28 Tetor, 2014 10:00
4. Rexhep Toska (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut i vendimeve nr.821, datë 19.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.61, datë 25.01.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2012-50, datë 16.01.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 23 Tetor, 2014 10:00
5. Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë - Jo më pak se 1/5 e Deputetëve (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) (mbi bazë dokumentash) Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Objekti: 1) Deklarimi i papajtueshmërisë me Kushtetutën i vendimit nr. 354, datë 04.06.2014 të Këshillit të Ministrave “Për ngritjen e bazës së të dhënave IMEI dhe regjistrimin e numrave IMEI të aparateve celulare, që përdoren në rrjetet e shërbimeve të komunikimeve të lëvizshme”. 2) Pezullimin e vendimit nr. 354, datë 04.06.2014 të Këshillit të Ministrave “Për ngritjen e bazës së të dhënave IMEI dhe regjistrimin e numrave IMEI të aparateve celularë, që përdoren në rrjetet e shërbimeve të komunikimeve të lëvizshme”. 21 Tetor, 2014 10:00
6. Hanem Mohamed, Abdelaziz Ibrahim (mbi bazë dokumentash) Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policisë së Shtetit Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimeve nr.971, datë 20.07.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2012-245, datë 08.02.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë. 14 Tetor, 2014 12:00
7. Petrit Bulla (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2013-1118 (203), datë 12.06.2013 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 14 Tetor, 2014 11:00
8. Gjykata e Apelit Tiranë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 18 të ligjit nr.9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar. 14 Tetor, 2014 10:00
9. Llambi Avale (mbi bazë dokumentash) Bashkia Tiranë, Shoqëria e Ndërtimit “Alsion” Sh.p.k. Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimeve nr.8408, datë 06.10.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.448, datë 15.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2012-1105, datë 03.05.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 09 Tetor, 2014 11:00
10. Fatmir Maliqi Prokuroria e Pergjithshme Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 00-2013-725, datë 30.05.2013 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë 09 Tetor, 2014 10:00
11. Partia “Aleanca Kuq e Zi Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të neneve 67 pikat 1, 5 dhe 6, 68, 71, 72 gërma “d” e pikës 2, 73 pika 4, 98 pikat 3 dhe 4, 106 pika 1, 117 pikat 2 dhe 3, neni 118 gërma “c” e pikës 1, neni 163 pikat 5 dhe 6, 164, 165 pika 2 dhe 166 pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 74/2012 07 Tetor, 2014 11:00
12. Thimjo Dhroso (mbi bazë dokumentash) Vasil Çuni, Bashkia Sarandë Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën e RSH dhe KEDNJ, i vendimeve nr.628, datë 06.05.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; nr.468, datë 07.12.2009 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe nr.00-2012-1498, datë 22.06.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 07 Tetor, 2014 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.