| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Seancat gjyqësore Tetor 2017

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Asqeri Hania, Selim Pipi, Natasha Spiri, Ibrahim Zeneli, Fitnete Zoto, Maringlen Lala, Anastas Mehilli, Veronika Dauti, Eva Brinja, Simo Gerdhuqi, Spiro Kaçi, Miço Vathi, Agron Motra (mbi bazë dokumentesh) Valter Lapa, Sokrat Lapa, Kristofor Zeno, Jani Lapa, Izmini Lapa, Mihal Lapa, Piro Lapa, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarandë, Këshilli i Qarkut Vlorë Shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve nr.840 (399), datë 29.03.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; nr.71 datë 01.02.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër si dhe nr.00-2016-3203 (584), datë 20.12.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 03 Tetor, 2017 11:00
2. Eduart Banaj (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.669 datë 13.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; vendimit nr.488 datë 07.07.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.00-2016-2158, datë 09.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 03 Tetor, 2017 10:00
 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.