| Bookmark and Share

Aktiviteti me temë "Tryezë teknike për masat e planit të veprimit për vitin 2021 në zbatim të Strategjisë së Gjykatës Kushtetuese (2021-2023)".

Me qëllim detajimin e veprimtarive për implementimin e Dokumentit të Parë Strategjik të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i cili është finalizuar në prill të vitit 2021, në qytetin e Sarandës, në datat 8-9 korrik 2021, u zhvillua aktiviteti ndërkombëtar me temë: “Tryezë teknike për masat e planit të veprimit për vitin 2021 në zbatim të Strategjisë së Gjykatës Kushtetuese (2021-2023)”.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe stafi administrativ i saj, përfaqësuesja e Zyrës së Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, znj.Ama Kraja, drejtuesi i Zyrës për Shqipërinë i Fondacioni Gjerman “Konrad Adenauer”, Dr.Tobias Rüttershoff, si dhe një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, i kryesuar nga Sekretari i Përgjithshëm z. Milot Vokshi.

Aktiviteti u hap me fjalën përshëndetëse të Kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, znj. Vitore Tusha, e cila pasi shprehu falënderimet për pjesëmarrësit dhe mbështetësit që mundësuan realizimin e tij, vlerësoi pozitivisht hapat që janë ndërmarrë në këtë drejtim dhe theksoi rëndësinë që ka zbatimi i Planit Strategjik për realizimin e objektivave strategjikë të Gjykatës dhe përmbushjen e misionit të saj si institucioni thelbësor në forcimin e demokracisë kushtetuese dhe parimeve të shtetit të së drejtës.

Gjatë aktivitetit, përfaqësuesit e Zyrës së Prezencës së OSBE-së në Tiranë dhe Fondacionit “Konrad Adenauer”, të cilët kanë mbështetur Gjykatën Kushtetuese në hartimin dhe finalizimin e Planit Strategjik të saj, u shprehën se niveli i bashkëpunimit të deritanishëm dhe gjithëpërfshirja e stafit të Gjykatës në procesin e punës, do të vazhdojë në të ardhmen në drejtim të veprimeve konkrete që duhen ndërmarrë nga secili sektor në funksion të zbatim të Strategjisë dhe Planit të saj Veprimit.

Në vijim, Sekretari i Përgjithshëm i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, z.Eugen Papandile prezantoi në mënyrë të përmbledhur Strategjinë e Gjykatës dhe Planin e saj të Veprimit, në fokus të të cilit ishin masat e marra përsipër për zbatim gjatë vitit 2021. Gjithashtu, përfaqësuesit e Gjykatës Kushtetuse të Kosovës ofruan përvojën e tyre gjatë diskutimeve dhe ndarjes në grupe për detajimin e veprimtarive sipas sektorëve dhe buxhetimin e tyre.

          foto 1               foto 2

foto 3  foto 4  foto 5

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.