| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Njoftime të vitit 2018

15.11.2018
Lista e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, që plotësojnë kushtet e parashikuara në Ligj, për të qenë Anëtarë të Keshillit të Emërimeve në Drejtësi.
15.11.2018
Lista e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, që nuk plotësojnë kushtet e parashikuara në Ligj, për të qenë Anëtarë të Keshillit të Emërimeve në Drejtësi
21.06.2018
Në datë 21.06.2018 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Z. Bashkim Dedja, me kërkese të një grupi gazetaresh të medias së shkruar dhe asaj vizive, organizoi një takim në ambientet e kësaj gjykate.
21.03.2018
PËR ZGJEDHJEN E GJYQTARIT TË SHQIPËRISË NË GJYKATËN EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT
19.02.2018
PËR ZGJEDHJEN E GJYQTARIT TË SHQIPËRISË NË GJYKATËN EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT
19.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit te larte i dokumentacionit dhe i sekretarise gjyqesore, ne Drejtorine Gjyqesore dhe te Dokumentacionit-kategoria III-b
19.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit te larte i/e redaktimit gjuhësor, në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, Kategoria III-b.
16.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit te larte i prokurimeve dhe i burimeve njerëzore në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria III-b
16.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit të lartë për marrëdheniet me publikun dhe ato protokollare në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë-kategoria III-b
09.02.2018
PËR HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR VENDIN VAKANT GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE
09.02.2018
PËR HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E “VAKANCËS SË PARAKOHSHME” TË KRIJUAR PËR VENDIN GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE
06.02.2018
Ligjin nr 99/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë”, në Nenin 56, të Ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, shpall 3 vende vakante për ndihmës magjistrat në Njësinë e Shërbimit ligjor pranë kësaj gjykate.
31.01.2018
Me datën 31.01.2018, anëtari i Gjykatës Kushtetuese, z.Besnik Imeraj, paraqiti kërkesën për dorëheqjen nga funksioni i anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, për arsye personale dhe shëndetësore.
17.01.2018
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 17.01.2018 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Unioni i Prokurorëve te Shqipërisë. Subjekt i interesuar: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Ministria e Drejtësisë
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.