| Bookmark and Share

NJOFTIM

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 21.12.2021 mori në shqyrtim në seancë plenare publike çështjen me:

Kërkues:   Fatos Tushe

Objekt:   Shfuqizimi i vendimit nr. 407, datë 06.07.2021 të Këshillit të Ministrave “Për shkarkimin nga detyra të kryetarit të bashkisë Lushnjë, z. Fatos Tushe”, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Gjykata Kushtetuese, pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur nga kërkuesi me objekt heqjen dorë nga shqyrtimi i ankimit të paraqitur prej tij,

VENDOSI:

Pushimin e gjykimit të çështjes.

Vendimi do të shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.