| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 24.06.2015, shqyrtoi çështjen me palë:

Kërkues: Gjykata e Lartë.

Subjekte të Interesuara:  Kuvendi i Shqipërisë; Këshilli i Ministrave; Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare; Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i  nenit 113 të Kodit Penal

Pasi shqyrtoi dhe analizoi pretendimet e ngritura nga gjykata referuese, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjektet e interesuara, bazuar në nenet 131, 134 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,


VENDOSI:

- Rrezimin e kërkesës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.