| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, me datën 30.06.2015, shqyrtoi çështjen me palë:

Kërkues: Tom Doshi.

Subjekte të Interesuara:  Kuvendi i Shqipërisë; Prokuroria e Përgjithshme

Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetueten e R.Sh të vendimeve Nr 39, datë 26.03.2015 të Kuvendit të Shqipërisë dhe Nr 15, datë 28.03 2015, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë

Pasi u analizuan pretendimet e ngritura nga kërkuesi, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjektet e interesuara, bazuar në nenet 131, 134 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, njëzëri

VENDOSI:

- Rrezimin e kërkesës së kërkuesit Tom Doshi

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.