| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 10.11.2015 në përfundim të shqyrtimit të çështjes me:
 
Kërkues: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
 
Subjekte të Interesuara:  Kuvendi i Shqipërisë; Ministria e Drejtësisë; Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes; Safet Sulaj
 
Objekti:  Shfuqizimin si antikushtetues të nenin 169 të Kodit Civil, në pjesën që nuk njeh të drejtën subjektive të ishpronarit të kompensohet për humbjen e pasurisë me ekuivalencën e vlerës së saj, pasi vjen në kundërshtim me nenet 11, 17, 18 dhe 41 të Kushtetutës dhe nenin 1 Protokolli Nr.1 të KEDNJ.
 
Pasi u analizuan pretendimet e ngritura nga kërkuesja, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjekti i interesuar, bazuar në nenet 134, shkronja “d” dhe 145, pika 2 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe nenin 68 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,
 
VENDOSI:
- Rrëzimin e kërkesës.
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.