| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 09.12.2015 në përfundim të shqyrtimit të çështjes me pale:
 
Kërkues: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
 
Subjekte të Interesuara:  Kuvendi i Shqipërisë; Ministria e Drejtësisë;
 
Objekti:  Shfuqizimi si antikushtetues i pjesës së fundit të fjalisë së parë të nenit 458 të Kodit të Procedurës Civile, ku disponohet “gjykata që ka dhënë vendimin’’
Pasi u analizuan pretendimet e ngritura nga kërkuesja, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjekti i interesuar, bazuar në nenet 134, shkronja “d”, 145, pika 2 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe nenin 68 e vijues të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,

 
VENDOSI:
 
- Rrëzimin e kërkesës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.