| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 10.12.2015, shqyrtoi çështjen me palë:
 
Kërkues: Gjykata e Apelit Vlorë.
 
Subjekte të Interesuara:  Kuvendi i Shqipërisë; Këshilli i Ministrave. 
 
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshëm me nenet 7, 17/1, 135/1, dhe 145/1 të Kushtetutës, të nenit 55/2 të Kodit Penal, shtuar me Ligjin nr.144/2013, si dhe të nenit 278, të Kodit Penal, ndryshuar me Ligjin nr.144/2013, dhe me Ligjin nr.98/2014.
 
Pasi u analizuan pretendimet e ngritura nga kërkuesja, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjekti i interesuar, bazuar në nenet 134, shkronja “d”, 145, pika 2 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe nenin 68 e vijues të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë
 
VENDOSI:
 
Pranimin  e kërkesës,  Shfuqizimin e nenit 55/2 të Kodit Penal, shtuar me Ligjin Nr144/2013
si dhe nenin 278 të Kodit Penal paragrafi i 5 dhe i 6, ndryshuar dhe (shtuar)   me Ligjin
Nr.144/2013 dhe me Ligjin Nr.98/2014.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.