| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot, në datën 27.09.2017, pasi shqyrtoi kërkesën që i përket çështjes me palë:

KËRKUESE: GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË
 
OBJEKTI:  Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 6/1 të ligjit nr.5/2016, datë 04.02.2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”

Analizoi parashtrimet e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, si gjykata referuese në gjykimin incidental, dhe në mbështetje të nenit 68 e vijues të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar:

VENDOSI:
 
- Rrëzimin e kërkesës.
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.