| Bookmark and Share

NJOFTIM PËR SHTYP

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në përfundim të shqyrtimit të çështjes me:
 
KËRKUES:  “Shoqata e Qiramarrësve në shtëpitë shtetërore ish-pronë private”
 
SUBJEKTE TË INTERESUARA:
Këshilli i Ministrave, 
Kuvendi i Shqipërisë
 
OBJEKT:   Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i aktit normativ nr.03, datë 01.08.2012 “Për lirimin e banesave pronarëve të ligjshëm nga qytetarët e pastrehë, banues në banesat ish-pronë e subjekteve të shpronësuara” si dhe të ligjit nr.82/ 2012, datë 13.09.2012 “Për lirimin e banesave pronarëve të ligjshëm nga qytetarët e pastrehë, banues në banesat ish-pronë e subjekteve të shpronësuara”,
 
pasi shqyrtoi dhe analizoi pretendimet e ngritura prej kërkuesit si dhe prapësimet e ngritura prej subjekteve të interesuara, me vendimin e datës 31.10.2012, njëzëri, vendosi: “rrëzimin e kërkesës”.

Vendimi i arsyetuar do të bëhet publik në një kohë sa më optimale.

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.