| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Njoftim

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, mori në shqyrtim në seancën plenare të datës 02.03.2021, çështjen me kërkues Partia Republikane e Shqipërisë, me objekt: “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i urdhrit nr. 633, datë 17.11.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”.
Në përfundim të shqyrtimit, Gjykata Kushtetuese, me shumicë votash,
VENDOSI:
- Pranimin pjesërisht të kërkesës.
-Shfuqizimin e shprehjes “deri në një urdhër të dytë” në pikën 1 të urdhrit nr. 633, datë 17.11.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 
-Detyrimin e organit kompetent të rishikojë kohëzgjatjen e kufizimeve, brenda një jave nga shpallja e këtij vendimi.
 Vendimi përfundimtar do të shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.