| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për datë seance

Kërkues: Shoqata e Shoqërive të Hidrokarbureve
 
Subjekte të interesuara: Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave, Autoritetit i Konkurrencës, Shoqëria “Global Fluids International” S.A., Shoqëria “Petroleum Consulting Partners” A.G.
 
Objekti: Shpallja e papajtueshmërisë me Kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare dhe shfuqizimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.200, datë 13.03.2013 “Për miratimin e kontratës së koncesionit për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit të Përkohshëm të shoqërive “Global Fluids Internacional” S.A. dhe “Petroleum Consulting Partners” A.G.”. Pezullimi i zbatimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.200, datë 13.03.2013, deri sa vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi.
 

Data e seancës: 03.10.2013, ora 10.00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.