| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

SHPALLJE

Njoftojmë se në datën 11.02.2021, ora 10.00, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë do të marrë në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh, kërkesën e kërkuesve Fedhon Meksi, Petrit Skende, Andi Skende, Elvin Skende, me objekt:“Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimeve nr.6953, datë 23.09.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2048, datë 12.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-819, datë 25.05.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Lartë”.
Për subjektet e interesuara në këtë gjykim Hyrije Gavoci, me adresë rruga “Jul Variboba” nr.13, Tiranë, Petrit Gavoci, me adrese rruga “Jul Variboba” nr.13, Tiranë, Djana Gavoci, me adresë rruga “Jul Variboba” nr.13, Tiranë, Fatime Luzi, me adresë rruga “Jul Variboba” nr.13, Tiranë, Burbuqe Plasari, me adresë rruga “Jul Variboba” nr.15, Tiranë, Eduart Plasari, me adresë rruga “Jul Variboba” nr.15, Tiranë dhe Rea Plasari, me adresë rruga “Jul Variboba” nr.15, Tiranë, bazuar në nenin 38, pika 3, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.99/2016, si dhe nenin 133, shkronjat “a” dhe “b” të Kodit të Procedurës Civile, duke qene se vendqëndrimi i tyre nuk është i saktë, bëjmë këtë shpallje.
 

Tiranë, më 08.01.2021

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.