| Bookmark and Share

SHPALLJE

Njoftojmë se në datën 30.03.2021, ora 10:00, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë do të marrë në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Suzana Shota, me objekt: “Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2017-704, datë 07.06.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.00-2017-704 datë 07.06.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes pranë Gjykatës Kushtetuese”.
Për subjektin e interesuar në këtë gjykim Erjon Sejdiaj, me adrese  rruga “Nikolla Lena”, nr.134, bazuar në nenin 38, pika 3, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.99/2016, si dhe nenin 133, shkronja “a” dhe “b” të Kodit të Procedurës
Civile, duke qene se vendqëndrimi i këtij subjekti të interesuar nuk është i saktë, bëjmë këtë shpallje.
 

                                                                                                                Tiranë, më 25.02.2021

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.