| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

SHPALLJE

Njoftojmë se në datën 01.04.2021, ora 10:00, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë do të marrë në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Skerdilajd Qinami, me objekt: “Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.5545, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.88, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2017-2314 (155), datë 23.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i zbatimit ë vendimeve nr.88, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2017-2314 (155), datë 23.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë”.


Për subjektin e interesuar në këtë gjykim Gleni Saliasi, me adrese: Rruga “Mine Peza” nr. 87/1, bazuar në nenin 38, pika 3, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.99/2016, si dhe nenin 133, shkronja “a” dhe “b” të Kodit të Procedurës Civile, duke qene se vendqëndrimi i këtij subjekti të interesuar nuk është i saktë, bëjmë këtë shpallje.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.