| Bookmark and Share

SHPALLJE

Njoftojmë se në datën 29.04.2021, ora 11:00, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë do të marrë në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh kërkesën e shoqërisë “Replek Farm”, me objekt: “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2017-2385 (164), datë 07.12.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë”.
Për subjektin e interesuar në këtë gjykim shoqëria “Alkomedica” sh.p.k, me adrese: rruga “Jordan Misja”, kompleksi “Panorama”, njësia bashkiake nr.9, bazuar në nenin 38, pika 3, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.99/2016, si dhe nenin 133, shkronja “a” dhe “b” të Kodit të Procedurës Civile, duke qene se vendqëndrimi i subjektit të interesuar nuk është i saktë, bëjmë këtë shpallje.
 


                                                                                                                                  Tiranë, më 24.03.2021

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.