| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

SHPALLJE

Njoftojmë se në datën 29.04.2021, ora 10:00, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë do të marrë në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Shoqëria “Mirësia” sh.p.k, me objekt: “Shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën me vendimeve nr.4176, datë 13.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-2163, datë 27.09.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në të Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë”.
Për subjektin e interesuar në këtë gjykim Shoqëria “Armo” sh.a, me adresë: Rruga “Qemal Stafa”, Kompleksi “Zhura”, bazuar në nenin 38, pika 3, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.99/2016, si dhe nenin 133, shkronja “a” dhe “b” të Kodit të Procedurës Civile, duke qene se vendqëndrimi i këtij subjekti të interesuar nuk është i saktë, bëjmë këtë shpallje.
 


                                                                                                                                    Tiranë, më 24.03.2021

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.