| Bookmark and Share

Seanca gjyqësore Maj 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Astrit Duraku (mbi bazë dokumentash) Shoqëria “Ndërtuesi 10” Sh.p.k. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-3595, datë 12.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 28 Maj, 2015
2. Yzeir Miraka (mbi bazë dokumentash) Shoqëria e Ndërtimit “Delfi” Sh.p.k., Petrit Panxhi, Naun Panxhi Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm. 07 Maj, 2015 10:00
3. Petrit Ponari (mbi bazë dokumentash) Ministria e Shëndetësisë, Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff’s Service” Sh.p.k. Konstatimi i cenimit të parimit për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.142, datë 26.12.2013 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.173, datë 12.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nga autoritetet e ngarkuara nga ligji, brenda afatit të arsyeshëm, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. 05 Maj, 2015 11:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.