| Bookmark and Share

Seanca gjyqësore Nëntor 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Adem Pasha (mbi bazë dokumentash) Mimoza Lesha, Ilir Lesha Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2015- (117), datë 26.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 09 Dhjetor, 2015 11:00
2. Sazan Tefa (mbi bazë dokumentash) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë, Avokatura e Shtetit Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2013-1275 (187), datë 07.03.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 24 Nëntor, 2015 11:00
3. Skënder Roqi, Merjeme Roqi, Hasan Roqi, Luljeta Roqi, Santa Roqi, Kevin Roqi (mbi bazë dokumentash) Fatos Kadesha, Hylli Kadesha Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i: - vendimeve nr. 9405, datë 09.12.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr.2029, datë 06.10.2011 i Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.462, datë 01.12.2011 e nr.1736, datë 04.07.2014 të Gjykatës së Lartë (procesi me objekt “Lirim dhe dorëzim sendi”); - vendimeve nr.7497, datë 01.07.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe nr.395, datë 16.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë (Procesi me objekt “Rivendosje në posedim); vendimeve 1504, datë 04.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.120, datë 20.01.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë (procesi me objekt “Kundërshtim veprimi përmbarimor”); - vendimeve nr.1585, datë 23.06.2015 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë dhe nr.__, datë 08.06.2015 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë (procesi me objekt “Detyrimi i KM-së të ekzekutojë vendimin nr.76/2000 të Gjykatës Kushtetuese”); - Nenit 16 të ligjit nr. 9719, datë 23.04.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 9232, datë 13.05.2004 “Për programet sociale të strehimit të banorëve të zonave urbane””; - Aktit normativ nr.3, datë 01.08.2011 të Këshillit të Ministrave “Për lirimin e banesave pronarëve të ligjshëm nga qytetarët e pastrehë, banues në banesat ish-pronë e subjekteve të shpronësuara” dhe ligjit nr. 82/2012, datë 13.09.2012 “Për lirimin e banesave pronarëve të ligjshëm nga qytetarët e pastrehë, banues në banesat ish-pronë e subjekteve të shpronësuara”; Shpërblimin e dëmit jashtëkontrator në shumën 30 900 000 lekë të shkaktuar nga veprimet antikushtetuese të administratës shtetërore. 24 Nëntor, 2015 11:00
4. Luan Marra (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.123, datë 02.03.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; nr.328, datë 27.06.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.00-2014-1593, datë 06.11.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 23 Nëntor, 2015 10:00
5. Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Kuvendi i Shqipërisë 1. Kundërshtimin e vendimit nr.48/2015 të Kuvendit të Shqipërisë “Për mosdërgimin në Gjykatën Kushtetuese të çështjes për konstatimin e papajtueshmërisë me detyrën e deputetit të zotit Koço Kokëdhima” dhe konstatimin e antikushtetutshmërisë së këtij vendimi. 2. Konstatimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit të deputetit për z. Koço Kokëdhima. 3. Interpretimin e nenit 70 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 23 Nëntor, 2015 10:00
6. Neshat Sula (mbi bazë dokumentash) Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë; Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-668, datë 11.12.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 17 Nëntor, 2015 10:00
7. Shoqëria “ALBSIG” Sh.a. (mbi bazë dokumentash) Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.485, datë 04.06.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë; nr.816, datë 18.03.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.623, datë 09.03.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë. 2. Pezullimi i ekzekutimit të titullit ekzekutiv “Vendimi nr.485, datë 04.06.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, i lënë në fuqi me vendimin nr.816, datë 18.03.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër, (Gjykata e Lartë me vendimin nr.623, datë 09.03.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë ka vendosur për “Mospranimin e rekursit të Shoqërisë “ALSIG” Sh.a.”). 16 Nëntor, 2015 11:00
8. Cukal Delija (mbi bazë dokumentash) Ministria e Drejtësisë Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimit nr.00-2014-1091, datë 08.05.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 16 Nëntor, 2015 10:00
9. Enver Rrapaj (mbi bazë dokumentash) Ferdinand Dollani Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i moszbardhjes brenda një afati të arsyeshëm të vendimit nr.1761, datë 09.09.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 11 Nëntor, 2015 10:00:00
10. Elidon Fejzo (mbi bazë dokumentash) Ministria e Financave, Dega e Thesarit Vlorë, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm. 10 Nëntor, 2015 11:00
11. Sokol Hasani (mbi bazë dokumentash) Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm. 10 Nëntor, 2015 10:00
12. Dod Gjoka (mbi bazë dokumentash) Armando Gjeta, Zyra e Regjistrimit të Pasurisë Laç Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr. 232, datë 25.05.2001 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin; nr. 1243, datë 01.11.2001 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2014-3814, datë 10.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 02 Nëntor, 2015 11:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.