| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Tetor 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Avokati i Popullit (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimi i paragrafit të dytë të nenit 17 të ligjit nr.183/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, të ndryshuar”. 29 Tetor, 2015 11:00
2. Armant Rrudha (mbi bazë dokumentash) Vjollca Mësonjësi Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.767/32 Akti, datë 07.06.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; nr.43, datë 06.03.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.00-2015-71, datë 20.01.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 29 Tetor, 2015 10:00
3. Jakup Hoxha, Zhaneta Hoxha (mbi bazë dokumentash) Ilir Shametaj, Albano Bicja, Indrita Bicja (Xhafa), Natasha Xhafa, Heljot Xhafa Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.763, datë 22.04.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2013-269, datë 08.02.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 27 Tetor, 2015 11:00
4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë; Ministria e Drejtësisë; Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes; Safet Sulaj Shfuqizimin si antikushtetues të nenin 169 të Kodit Civil, në pjesën që nuk njeh të drejtën subjektive të ishpronarit të kompensohet për humbjen e pasurisë me ekuivalencën e vlerës së saj, pasi vjen në kundërshtim me nenet 11, 17, 18 dhe 41 të Kushtetutës dhe nenin 1 Protokolli Nr.1 të KEDNJ. 27 Tetor, 2015 10:00
5. Astrit Avdulaj (mbi bazë dokumentash) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 00-2014-2918, datë 18.09.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 21 Tetor, 2015 10:00
6. Nezir Bata (mbi bazë dokumentash) Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr. 5326, datë 09.06.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Tiranë; nr. 1612, datë 25.11.2009 të Gjykatës Apelit Tiranë; nr. 00-2014-4337 (578), datë 04.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 15 Tetor, 2015 10:00
7. Arif Muka (mbi bazë dokumentash) Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave, Enti Kombëtar i Banesave Tiranë, Bashkia Vorë Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimit nr.00-2014-4241 (619), datë 20.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 14 Tetor, 2015
8. Hajrie Nuraj (mbi bazë dokumentash) Ambasada e Shtetit të Katarit Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-1245 (187), datë 08.04.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 14 Tetor, 2015 10:00
9. Gjykata e Apelit Vlorë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Kontrolli i kushtetutshmërisë së paragrafit dytë të nenit 55 të Kodit Penal, shtuar me ligjin nr.144/2013, dhe sanksionit penal të parashikuar në paragrafin e katërt të Kodit Penal, shtuar me ligjin nr.144/2013; me nenet 7, 17/1, 135/1 dhe 145/1 të Kushtetutës. 13 Tetor, 2015 11:00
10. Shoqata Kombëtare e Trashëgimtarëve të të Pushkatuarve Politikë të Shqipërisë, Shoqata Kombëtare Dëbim Internimeve Politike të Shqipërisë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Deklarimi si antikushtetues i ligjit nr.94, datë 28.08.2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9831, datë 12.11.2007 “Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist”, i ndryshuar”. 06 Tetor, 2015 10:00
11. Azis Jata (mbi bazë dokumentash) Ministria e Financave, Departamenti i Administratës Publike Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.8, datë 02.02.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2014-3060, datë 06.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 01 Tetor, 2015 11:00
12. Shoqëria “Eurondërtim 2000” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentash) Shoqëria “Albtransport” Sh.a. (Aeroporti “Nënë Tereza”) Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimit nr. 00-2014-3127, datë 04.06.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 01 Tetor, 2015 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.