| Bookmark and Share

Seanca gjyqësore Shtator 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Kimete Hasa (Gjoka) (mbi bazë dokumentash) Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2014-283, datë 22.05.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 30 Shtator, 2015 10:00
2. Dritan Zela, Fiqirete Zela, Elonia Zela, Hasan Zela, Kujtim Petrela, Tefik Tërshana, Irma Tërshana, Sheriban Panariti, Sabiha Gjinali, Asije Zela, Nexhat Gjinali, Shefki Petrela, Arben Petrela (mbi bazë dokumentash) Avokatura e Shtetit, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë, Vasil Jovani Shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve nr. 12846, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 2200, datë 24.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2014-1861, datë 11.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 28 Shtator, 2015
3. Sami Abazi (mbi bazë dokumentash) Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Shoqëria Përmbarimore Private “Hoti Bailiff Service” Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm. 23 Shtator, 2015 11:00
4. Mirela Sinani (mbi bazë dokumentash) Ministria e Kulturës; Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansambli Popullor Shfuqizimi pjesërisht i vendimit nr.2080, datë 23.03.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; vendimit nr.792, datë 15.04.2008 të Gjykatës së Apelit Tiranë; vendimit nr.00-2011-296, datë 06.04.2011 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi) dhe vendimit nr.00-2014-18, datë 15.01.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 23 Shtator, 2015 10:00
5. Kume Dapi (Qevani) (mbi bazë dokumentash) Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, Shoqëria Përmbarimore Private “Strati Bailiff’s Service” Sh.p.k. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rrjedhojë e mosekzekutimit brenda një afati të arsyeshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.8736, datë 24.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 22 Shtator, 2015
6. Sami Rasha (mbi bazë dokumentash) Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Zyra Përmbarimore Gjyqësore Private “ARB” Sh.p.k. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.7573, datë 26.12.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 15 Shtator, 2015 11:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.