| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E KOLEGJEVE DHE MBLEDHJES SË GJYQTARËVE TË GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT KORRIK 2023

Vendimi i moskalimit do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet kërkuesit/ve i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Lejla Libohova 6 (L) 2023 Regjistri Themeltar, datë 16.05.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 9533, datë 03.10.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i vendimit nr. 1158, datë 14.05.2015 i Gjykatës së Apelit Tiranë, i vendimit nr. 00-2022-4473, datë 09.11.2022 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pushimin e çështjes. 18 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
2. Shoqëria EMS ALBANIAN TOUR OPERATION shpk, Shoqëria EMS SHIPING TRADING Gmbh 8 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 05.05.2023 1. Kontrolli i pajtueshmërisë së Ligjit nr. 79/2022 “Për miratimin e Marrëveshjes Kuadër ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe EAGLE HILLS REAL ESTATE DEVELOPMENT sh.p.k., ALBANIAN SEAPORTS DEVELOPMENT COMPANY sh.a. dhe NSHMI DEVELOPMENT L.L.C., në lidhje me projektin e investimit strategjik “Marina & Jahtet e Durrësit””, me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit ndërmjet Komuniteteve Europiane e Shteteve të tyre Anëtare dhe Republikës së Shqipërisë, ratifikuar me Ligjin nr. 9590, datë 27.07.2006. 2. Shfuqizimi i Nenit 1, Nenit 3 dhe Nenit 4 të Ligjit nr. 79/2022. 3. Pezullimi i Nenit 1, Nenit 3 dhe Nenit 4 të Ligjit nr. 79/2022. 18 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
3. Shoqëria “AYEN AS ENERGY” sha 10 (SH) 2023 Regjistri Themeltar, datë 02.06.2023 Shfuqizimi i Ligjit nr. 98/2022, datë 22.12.2022 “Për krijimin e kontributit të solidaritetit gjatë kohëzgjatjes së periudhës së krizës energjitike”, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 18 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
4. Renato Zallemi 4 (R) 2023 Regjistri Themeltar, datë 12.06.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1659, datë 16.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 18 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
5. Aldo Bare 29 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 08.05.2023 Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 17, datë 28.03.2011 i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, Tiranë, i vendimit nr. 54, datë 03.10.2011 i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i vendimit nr. 24, datë 25.01.2012 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 49, datë 16.07.2012 i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i vendimit nr. 00-2022-1738(358), datë 22.12.2022 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 14 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
6. Haxhi Konesha 6 (M) 2023 Regjistri Themeltar, datë 23.05.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-2396, datë 27.10.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 2750 (86-2018-3083), datë 06.07.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
7. Alban Aliko 34 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 02.06.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 542, datë 06.06.2022 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, për shkak të cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i moszbatimit të fuqisë prapavepruese të ligjit penal favorizues dhe si rezultat i moszbatimit të së drejtës kushtetuese për barazi para ligjit për të gjithë. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
8. Gjovalin Gjeta 8 (Gj) 2023 Regjistri Themeltar, datë 01.06.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.296, datë 12.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.8, datë 28.01.2021 të Gjykatës së Administrative të Apelit Tiranë dhe nr.69,datë 19.01.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Lënien në fuqi të vendimit nr.703, dt.27.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
9. Genc Tafilaj 4 (G) 2023 Regjistri Themeltar, datë 24.04.2023 Shfuqizimin i vendimeve nr221, datë 17.05.2021 i Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2022-1617(334), datë 15.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
10. Partia Bashkimi Popullor i pensionisteve 6 (P) 2023 Regjistri Themeltar, datë 19.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 21, datë 13.07.2021 për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021, të marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (Komisioni Rregullator). 2. Shfuqizimi si antikushtetues i aktit të pushtetit publik nr. 13395, datë 01.12.2023 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Tiranë. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
11. Ervin Bezhani 10 (E) 2023 Regjistri Themeltar, datë 25.05.2023 Detyrimi i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë për gjykimin e çështjes penale nr.56280-00225-00-2019 brenda një afati të arsyeshëm kohor bazuar në dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
12. Gen Tota 5 (G) 2023 Regjistri Themeltar, datë 02.05.2023 Detyrimi i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë për gjykimin e çështjes penale nr.56280-00225-00-2019 brenda një afati të arsyeshëm kohor bazuar në dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
13. Mithat Dervishi 15 (M) 2023 Regjistri Themeltar, datë 07.06.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-242, datë 09.02.2023 të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
14. Mrike Thanza, Liberta Thanza, Santiljana Thanza, Xhon Thanza, Xhuljeta Thanza 7 (M) 2023 Regjistri Themeltar, datë 30.03.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1527 (173), datë 09.05.2022 të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
15. Lulzim Alla 5 (L) 2023 Regjistri Themeltar, datë 09.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i urdhrit nr. regj. themeltar 25 me nr. disponimi 15 të datës 07.02.2023 të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 2. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i Shkresës nr. 776/1 Prot., datë 16.12.2022 të Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar z. Arben Kraja. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
16. Altin Aluku (Kashari) 30 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 16.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2023-32(12), datë 17.01.2023 i Gjykatës së Lartë 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
17. Mikel Ferko 14 (M) 2023 Regjistri Themeltar, datë 10.05.2023 Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2022-1740, datë 22.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, vendimit nr. 108, datë 26.10.2016 të ish Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda dhe vendimit nr. 18, datë 18.02.2016 të ish Gjykatës së Krimeve të Rënda Tiranë sot Gj.K.K.O. 13 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
18. Isuf Dulo Dulaj (alias Ilir Bregu) 6 (I) 2023 Regjistri Themeltar, datë 25.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.572, datë 23.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë lenë në fuqi me vendimin nr.34, datë 23.01.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, lenë në fuqi me vendimin nr.00-2022-1797, datë 22.12.2022 të Gjykatës së Lartë”. 12 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
19. Ardian Avdolli 8 (S); 9 (S); 10 (S) 2023 Regjistri Themeltar, datë 29.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 41-2023-465 (72), datë 15.02.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 12 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
20. Stavri Semanjaku 8 (S); 9 (S); 10 (S) 2023 Regjistri Themeltar, datë 29.05.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2022-3499 (422), datë 02.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 12 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
21. Shoqëria "Stela Konstruksion" sh.p.k. 5 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 19.04.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2022-3499 (422), datë 02.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 12 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
22. Ndue Pjetra 6 (N) Regjistri Themeltar, datë 18.04.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 216, datë 09.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe i vendimit nr. 00-2023-261, datë 26.01.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). 10 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
23. Agim Zela 27 (A) Regjistri Themeltar, datë 04.05.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, me nr. 00-2022-1511 (315), datë 22.11.2022 duke vendosur: lënien në fuqi të vendimit me nr.235, datë 24.02.2017 të Gjykatë së Apelit Tiranë”. 10 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
24. Laver Shahaj 4 (L) Regjistri Themeltar, datë 28.04.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve penale nr. 00-2022-1620, datë 15.12.2022 të Gjykatës së Lartë, nr.69, datë 09.06.2017 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë, nr.61, datë 06.04.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë. Kthimin e çështjes për rigjykim me tjetër trupë gjykuese. 10 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
25. Konxhe Xhaja (Lakra) 10 (K) 2023 Regjistri Themeltar, datë 30.05.2023 Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2023-1699, datë 24.04.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 10 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
26. Shoqëria “Av Gas Distribution” sh.a, 2. Shoqëria “Inter Gaz” sh.a, 3. Shoqëria “Av International Group” sha 12 (Sh) Regjistri Themeltar, datë 07.06.2023 Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2023-1430, datë 18.01.2023 të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 07 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
27. Juana Bushi 1 (J) 2023 Regjistri Themeltar, datë 22.05.2023 1. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 11243-03462-00-2014, datë 25.10.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë “Për revokimin e vendimit datë 19.01.2015 për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore dhe caktimin e seancës në dhomë këshillimi pa praninë e palëve më datë 09.11.2022”. 2. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2022-4272 (584), datë 22.12.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). 3. Dërgimin e çështjes për shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Insig sh.a. me Nr. Prot. 1600, datë 02.06.2014 në seancë gjyqësore me praninë e palëve në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 07 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
28. Akademia Alternative Shkencore-Rrënjët Tona, Aleanca për Mbrojtjen e Butrintit, Unioni Shqiptar i Shoqërisë Civile, Këshilli Organizativ i Kuvendit Kombëtar Shqiptar, Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Vlerave Kombëtare, Shoqata Pal Engjëlli, Shoqata "MENV- 23 (A) Regjistri Themeltar, datë 07.04.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të Ligjit nr. 50/2022, datë 23.05.2022, “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit” i dalë pas miratimit në Kuvendin e Shqipërisë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 108, datë 29.07.2022 dhe të shpallet si ligj antikushtetues, pjesë e cila është e njëjtë me objektin e kërkesës. 06 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
29. Akademia Alternative Shkencore Rrënjët Tona 21 (A) Regjistri Themeltar, datë 05.04.2023 Shfuqizimi si antikushtetues i Ligjit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit” nr. 50/2022, datë 23.05.2022, i dalë mbas miratimit në Kuvendin e Shqipërisë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 108, më 29.07.2022. 06 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
30. Fran Dashi 10 (F) Regjistri Themeltar, datë 20.04.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 3466, datë 24.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, të vendimit nr. 2457, datë 21.11.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, të vendimit nr. 00-2023-106, datë 19.01.2023. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me trupë tjetër gjykuese. 06 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
31. Fran Noshi 25 (F) Regjistri Themeltar, datë 25.04.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-6, datë 11.01.2023 të Gjykatës së Lartë. 06 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
32. Refie Patozi 3 (R) Regjistri Themeltar, datë 19.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 343, datë 20.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe nr. 407, datë 13.07.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 06 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
33. Arben Veizaj 26 (A) Regjistri Themeltar, datë 24.04.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 18, datë 18.02.2016 të ish-Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, i vendimit nr. 108, datë 26.10.2016 të ish-Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda dhe të vendimit nr. 00-2022-1740, datë 22.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 06 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
34. Enis Vrapi 9 (E) Regjistri Themeltar, datë 15.05.2023 Kundërshtim i vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 00-2022-1579, datë 06.12.2022. 05 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
35. Përparim Boja 28 (A) Regjistri Themeltar, datë 04.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut i vendimit nr. 96, datë 19.09.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, i vendimit nr. 106, datë 18.05.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 1769, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i vendimit nr. 1741, datë 22.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë Mat me urdhërimin e aplikimit e gjykimit të shkurtuar mbi masën e dënimit të kërkuesit ose ndryshimi i vendimit nga vetë Gjykata Kushtetuese. 05 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
36. Anila Daçi 28 (A) Regjistri Themeltar, datë 04.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 2795, datë 30.05.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i vendimit nr. 2474, datë 19.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit, i vendimit nr. 00-2022-3914, datë 20.12.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 05 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
37. Astrit Çeçaj 31 (A) Regjistri Themeltar, datë 18.05.2023 Konstatimi i cenimit të procesit të rregullt ligjor. Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-3723, datë 04.11.2022 të Gjykatës së Lartë dhe vendimit nr. 1555, datë 16.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 05 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
38. Shoqëria Eko Beton shpk 9 (Sh) Regjistri Themeltar, datë 10.05.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 2569, datë 05.12.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, i vendimit nr. 551, datë 01.07.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe vendimit nr. 1141, datë 26.04.2022 të Gjykatës së Lartë 05 Korrik, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.