| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E KOLEGJEVE DHE MBLEDHJES SË GJYQTARËVE TË GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT SHTATOR 2023

Vendimi i moskalimit do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet kërkuesit/ve i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Shoqëria “Marsi & Al” sh.p.k 13 (SH) 2023 Regjistri Themeltar, datë 12.06.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2022-1851, datë 18.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi) dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatë të Lartë. 29 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
2. Erleta Kastrati 13 (E) 2023 Regjistri Themeltar, datë 22.06.2023 Konstatimi i cenimit të procesit të rregullt ligjor. Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-514, datë 22.02.2023 të Gjykatës së Lartë dhe vendimit nr. 1655,datë 02.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë 29 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
3. Sali Saliu 11 (S) 2023 Regjistri Themeltar, datë 08.06.23 Shfuqizimi i vendimit nr.00-2022-1783, datë 26.04.2022 te Kolegjit Civil te Gjykatës së Lartë si papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën e Lartë. 26 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
4. Tatjana Hoxhaj 4 (T) 2023 Regjistri Themeltar, datë 26.06.23 1. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 200, datë 07.04.2023 të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik të pronave, pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim i bllokut të banesave të kufizuar nga bulevardi “Çamëria”, rruga “Pelivan Leskaj” dhe rruga “Kujtim Beqiri”. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i aktit të pushtetit publik leje infrastrukture nr. 524, datë 12.07.2022 të Bashkisë Vlorë. 3. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 642, nr. 911 akti, datë 21.05.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, nr. 918, nr. 13878/10499 akti, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë shpallur në datë 06.11.2020. 25 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
5. Shoqëria “I.T.T. Invest” shpk 17 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 27.07.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-2048 (157), datë 05.05.2023 të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 25 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
6. Luan Daci 10 (L) 2023 Regjistri Themeltar, datë 19.07.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2023-406(76), datë 21.03.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe në përfundim, kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 21 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
7. Shoqëria ARPIKO TRADE sh.p.k Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 3382, datë 14.10.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-1526, datë 27.04.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 19 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
8. Havzi Basha 7 (H) 2023 Regjistri Themeltar, datë 12.07.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 980, datë 31.03.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, vendimit nr. 889, datë 07.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i vendimit nr. 00-2023-414, datë 07.03.2023 të Gjykatës së Lartë Tiranë. 19 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
9. Liu Jelin 7 (L) 2023 Regjistri Themeltar, datë 31.05.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 1466 akti, datë 30.06.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të vendimit nr. 741, datë 23.08.2022 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe të vendimit nr. 00-2022-1777, datë 23.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 18 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
10. Valentina Teodoresku 4 (V) 2023 Regjistri Themeltar, datë 26.06.2023 Shkelja e të drejtave të banorëve të ish godinave 15, 18, 19 të Qytetit Studenti, shkatërrimit të pronave të tyre me dashje, të dëmit të shkaktuar të fitimit të munguar. 15 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
11. Ilir Muzhaqi 8 (I) 2023 Regjistri Themeltar, datë 07.07.2023 Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-424, datë 15.06.2021 të Gjykatës së Lartë. 15 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
12. Sabri Hoxha 12 (S) 2023 Regjistri Themeltar, datë 30.06.2023 Rrëzimi i vendimit nr. 125, datë 13.06.2023 të Gjykatës Kushtetuese, rishqyrtimi dhe kalimi në seancë plenare. Kundërshtoj vendimin nr. 125, nr. 6(S) i Regjistrit Themeltar i Gjykatës Kushtetuese dhe kërkojmë interpretimin ligjor të vendimit 1164, datë 24.11.2022, regj. themeli 6749 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe vendimit nr. 527 regj. themeltar datë 26.04.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 15 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
13. Ilir Muzhaqi 7 (I) 2023 Regjistri Themeltar, datë 03.07.2023 Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-311, datë 11.05.2021 të Gjykatës së Lartë. 15 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
14. Bledar Abdullai 9 (B) 2023 Regjistri Themeltar, datë 13.07.2023 Konstatimin e shkeljes së të drejtës së kërkuesit për një “gjykatë të krijuar me ligj” dhe për rrjedhojë shfuqizimin e vendimit nr.13, date 20.06.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 15 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
15. Shoqëria “Sig Ship” sh.p.k 14 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 29.06.2023 Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-1432, datë 23.09.2021 të Gjykatës së Lartë. 11 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
16. Alfred Melonashi, Eliza Melonashi 35 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 07.06.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-530, datë 01.02.2023 të Gjykatës së Lartë dhe vendimit nr. 3716, datë 11.11.2014 të Gjykatës së Apelit si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 11 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.