| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Korrik 2014

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Jorgji Minga, Marianthi Hoxha (Minga), Sofia Laze (Minga) (mbi bazë dokumentash) Ikbale Kokoshi, Qazim Kokoshi, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2013-2208, datë 14.11.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.2196, datë 05.12.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.85, datë 05.02.2010 të Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në përfundim të shqyrtimit të çështjes në Gjykatën Kushtetuese. 17 Korrik, 2014 10:00
2. Ardian Barçi, Floresha Kokojka Barçi, Pëllumbesha Barçi, Edi Barçi, Skënder Drinziu, Irena Brovina Barçi (mbi bazë dokumentash) Ministria e Financave, Drejtoria e Shitjes dhe Administrimit të Pronave Publike; Uzina e Instrumentave Korçë, Bashkia Korçë, Foti Simo Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut, i vendimit nr.00-2012-2784 (419), datë 02.10.2012 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 03 Korrik, 2014 10:00
3. Sali Driza, Hamid Driza, Dije Kazazi (Driza) (mbi bazë dokumentash) Qemal Driza, Fatbardha Ruci (Driza), Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.3984, datë 20.06.2005 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1035, datë 02.10.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2012-753 (96), datë 23.02.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 01 Korrik, 2014 11:00
4. Bashkia Tiranë (mbi bazë dokumentash) Këshilli i Ministrave, Këshilli Kombëtar i Territorit Këshilli i Ministrave, Këshilli Kombëtar i Territorit Objekti: 1. Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet qeverisjes vendore (Bashkia Tiranë) dhe pushtetit qendror (Këshilli i Ministrave/Këshilli Kombëtar i Territorit). 2. Shqyrtimin e pajtueshmërisë me Kushtetutën dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore si dhe shfuqizimin si antikushtetues, si akte që bëhen shkak për lindjen e konfliktit, të: a) Vendimit nr.5, datë 18.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit “Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në zonat me rëndësi kombëtare të trashëgimisë kulturore”; b) Pezullimin e vendimit nr.5, datë 18.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit, deri në përfundimin e shqyrtimit nga Gjykata Kushtetuese. 01 Korrik, 2014 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.