| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shkurt 2014

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Dritan Fani (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2012-5, datë 10.01.2013 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 19 Shkurt, 2014 11:00
2. Refije Kokaj (mbi bazë dokumentash) Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit, Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike; Shoqëria “Alb Building” Sh.p.k. Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2013-1279 (210), datë 21.03.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 19 Shkurt, 2014 10:00
3. Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën i Aktit Normativ nr.6, datë 04.10.2013 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.119/2013 “Për buxhetin e vitit 2013””. 18 Shkurt, 2014 11:00
4. Brianko Beqiraj (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.1126, datë 30.07.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.190, datë 03.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2012-321, datë 20.03.2012 dhe nr.00-2012-674, datë 17.05.2012 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 18 Shkurt, 2014 10:00
5. Elmoza Gorja (mbi baze dokumentash) AKKP, ZRKKKP Tirane. Shfuqizimi si te papajtueshem me Kushtetuten i vendimeve nr. 5150, date 04.06.2008 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane; nr.1067, date 24.09.2009 te Gjykates se Apelit Tirane; nr. 00-2012-1299, date 01.06.2012, te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte. 06 Shkurt, 2014 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.