| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Korrik 2017

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Punëve të Brendshme Shfuqizimi i ligjit nr.19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike”. Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese. 18 Korrik, 2017 11:00
2. Piro Haxhistasa, Mirko Haxhistasa, Vangjel Haxhistasa, Koli Papa (mbi bazë dokumentesh) Milto Aleksi, Piro Aleksi, Katerina Aleksi, Ajtanka Aleksi, Llambi Aleksi, Odeta Aleksi, Eleonora Aleksi, Shoqëria “A.b.a.u.” Sh.p.k., Agjencia e Trajtimit të Pronave, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.178, datë 25.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2015-2123, datë 29.06.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë. 18 Korrik, 2017 10:00
3. Aleksandër Shpati (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-2329 datë 22.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, vetëm përsa i përket paragrafit të katërt të nenit 278 të Kodit Penal. 17 Korrik, 2017 12:00
4. Sonila Shkjezi (mbi bazë dokumentesh) Ministria e Financave, Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services – Matani CO.” Sh.p.k. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nga autoritetet e ngarkuara me ligj. 17 Korrik, 2017

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.