| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2017

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Komiteti Shqiptar i Helsinkit Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të pikës 4 të nenit 2, të pikës 8 të nenit 4 dhe të nenit 12 të ligjit 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. 13 Prill, 2017 11:00
2. Afërdita Hysa (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.2281, datë 08.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.737, datë 08.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2016-731 (87), datë 28.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 04 Prill, 2017 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.