| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Dhjetor 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Fatos Tushe, seancë plenare publike Këshilli i Ministrave “Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.407, datë 06.07.2021 “Për shkarkimin nga detyra të Kryetarit të Bashkisë Lushnje, z. Fatos Tushe”” 21 Dhjetor, 2021 10:00
2. Zyra Përmbarimore ARB, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Raiffeisen Bank; Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave për çështjen civile me nr. 11118-00653-00-2019 Akti, datë 13.03.2019 regjistrimi, të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave për çështjen me nr. 9 regjistri, datë 26.03.2021, të Gjykatës së Lartë me objekt: “Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurës së gjykimit, nga Kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë, për çështjen civile me nr. 11118-00653-00-2019, datë regjistrimi 13.03.2019 të Gjykatës e Lartë”. Konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për kërkesat për konstatimin e cenimit të afatit të arsyeshëm, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave 09 Dhjetor, 2021 10:00
3. Emin Lusha, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimi i vendimeve nr.282, datë 10.12.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; nr.36, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr.00-2020-991, datë 28.12.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën” 01 Dhjetor, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.