| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Tetor 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Selman Gazidedja. Seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të krijuar me ligj, konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes administrative me nr. 31003-00307-00-2018 Akti, datë regjistrimi 07.02.2018 dhe çështjes nr. 8/3 regjistri, datë 18.09.2020, në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë dhe konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura 28 Tetor, 2021 13:00
2. Ledi Bianku dhe Odeta Kumbaro. Seancë plenare mbi bazë dokumentesh Agjencia Shtetërore e Kadastrës “Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të krijuar me ligj, konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes administrative me numër 31003-03330-00-2017, regjistruar më datë 10.11.2017, në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë, dhe konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura” 28 Tetor, 2021 11:00
3. Zyra Përmbarimore ARB. Seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Banka Kombëtare Tregtare, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare “Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të krijuar me ligj, konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile me numër 11118-02028-00-2016, datë regjistrimi 15.06.2016, në Gjykatën e Lartë, regjistruar dhe çështja nr.7 regjistri, datë 30.12.2020 me objekt “Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurës së gjykimit nga Kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë etj”, në Gjykatën e Lartë, dhe konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura” 28 Tetor, 2021 10:00
4. Zyra Përmbarimore ARB Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Avokatura e Shtetit, Banka e Tiranës sh.a, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të krijuar me ligj, konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile me nr.11243-02837-00-2017, datë 14.09.2017 në Gjykatën e Lartë dhe çështja nr.6 regjistri, datë 30.12.2020 me objekt “Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurës së gjykimit nga Kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë etj.” në Gjykatën e Lartë, dhe konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura 26 Tetor, 2021 10.00
5. Unioni i Noterëve Shqiptar, seancë plenare publike Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Drejtësisë, Dhoma Kombëtare e Noterëve Shfuqizimi i neneve 8, pika 2, 10, pika 6, 15, pika 4, 26, pika 2, shkronjat “d” dhe “dh” dhe pika 5, 27, shkronjat “ç” dhe “d”, 31, pika 2, 41-53; 63, pika 1, shkronja “ll”, 75, pika 2, shprehja “paga e zëvendësnoterit nuk mund të jetë më e ulët se 150 % e pagës minimale mujore në shkallë vendi, sipas legjislacionit në fuqi”, 81, shkronjat “dh” dhe “gj”, 95, 96, 105, pika 1, shkronja “a” shprehja “identifikuesin elektronik të aktit”, 106, shprehja “Çdo akt dhe veprim noterial merr nga sistemi elektronik një numër unik elektronik”, të ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë” si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1045, datë 15.01.2020 “Për mënyrën e ndërlidhjes, nivelin e aksesit dhe të bashkëveprimit të sistemit elektronik të dhomës kombëtare të noterisë me bazat e tjera të të dhënave”, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të neneve 26, pika 2, shkronja “d” dhe “dh”; 41-53; nenit 95; nenit 96; nenit 106, të ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë” dhe i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1045, datë 15.01.2020, deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese 14 Tetor, 2021 10:00
6. Zyra Përmbarimore ARB, seancë plenare publike Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Avokatura e Shtetit, Banka e Tiranës sh.a, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare onstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të krijuar me ligj, konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile me nr.11243-02837-00-2017, datë 14.09.2017 në Gjykatën e Lartë dhe çështja nr.6 regjistri, datë 30.12.2020 me objekt “Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurës së gjykimit nga Kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë etj.” në Gjykatën e Lartë, dhe konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura 07 Tetor, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.