| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Mars 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqëria “MC Networking sh.p.k., (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria e Apelimit Tatimor Tiranë, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, të vendimit nr.486, datë 03.03.2020 të Gjykatë Administrative të Apelit Tiranë. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë 30 Mars, 2021 11:00
2. Suzana Shota (mbi bazë dokumentesh) Besnik Mustafaj, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore e Kadastrës Kavajë Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2017-704, datë 07.06.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.00-2017-704 datë 07.06.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes pranë Gjykatës Kushtetuese 30 Mars, 2021 10:00
3. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i Shqipërisë Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Interpretimi kushtetues i nenit 98, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 25 Mars, 2021 10:00
4. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut Këshilli Ministrave; Kuvendi i Shqipërisë; SPAK Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 34, pika 2, shkronja “gj”; nenit 38, pika 2, shkronja “e” të ligjit nr.95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” dhe nenit 38, pika 2, të ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës së Shqipërisë dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme 23 Mars, 2021 10:00
5. Skerdilajd Qinami (mbi bazë dokumentesh) Gleni Saliasi, Ardit Bardhi, Banka Kombëtare e Greqisë Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.5545, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.88, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2017-2314 (155), datë 23.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i zbatimit ë vendimeve nr.88, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2017-2314 (155), datë 23.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 16 Mars, 2021 11:00
6. Shoqëria “FG Shoes” sh.p.k. (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkodër, Avokatura e Shtetit Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2017-1692, datë 26.09.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë 16 Mars, 2021 10:00
7. Shoqëria “Bavaria” N.V. (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, Shoqëria “Arseni” Sh.p.k. Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.7121, datë 24.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1868, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.112, datë 05.10.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 11 Mars, 2021 11:00
8. Frida Molla (mbi bazë dokumentesh) Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Avokatura e Shtetit Shfuqizimi i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.387/1, datë 28.02.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 11 Mars, 2021 10:00
9. Astrit Meli dhe Xhelal Meli (mbi bazë dokumentesh) Nikolin Kodhima; Bukurije Agaj; Gramoz Haxhiraj; Meleqe Binaj; Bajram Meminaj; Shoqëria e Ndërtimit “Cika” Sh.p.k.; Shoqëria e Ndërtimit “Sevast” Sh.p.k.; Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë; Këshilli i Rregullimit të Territorit Bashkia Vlorë; Zyra Ve Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.580, datë 16.03.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr.390, datë 23.04.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2017-899 (72), datë 13.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 09 Mars, 2021 11:00
10. Artan Elezi (mbi bazë dokumentesh) Agjencia e Trajtimit të Kredive Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimeve nr.2046, datë 19.12.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr.00-2017-2236, datë 10.10.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 09 Mars, 2021 10:00
11. Shoqëria “Top-Alb Konfeksion” sh.pk., Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut. Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe KEDNJ-në të vendimeve nr.3748, datë 23.10.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.80-2016-6107 (6095), datë 19.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë 04 Mars, 2021 10:00
12. Partia Republikane Shqiptare, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Kuvendi i Shqipërisë; Këshilli i Ministrave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën, i Urdhrit nr.633, datë 17.11.2020 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 02 Mars, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.