| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Janar 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (mbi bazë dokumentesh) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i togfjalëshit “nga gjykata e shkallës së parë që ka dhënë vendimin në dhomën e këshillimit”, parashikuar në pikën 1 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe togfjalëshit “... i së njëjtës gjykatë”, parashikuar në pikën 3 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale, të ndryshuar me ligjin nr. 35/2017. 26 Janar, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.