| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Korrik 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. 1/5 E DEPUTETËVE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, seancë plenare publike 1. Presidenti i Republikës 2. Kuvendi i Republikës 3. Këshilli i Ministrave 4. Avokati i Popullit 5. Kontrolli i Lartë i Shtetit 6. Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit “Shfuqizimin e ligjit nr.50/2022 "Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si të papajtueshëm me Kushtetutën, me Konventën e Parisit “Për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore”, e ratifikuar nga Shqipëria në datë 10.07.1989 (në vijim “Konventa e Parisit”) dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”, derisa të shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi”. 11 Korrik, 2023 10:00
2. Shoqëria “Arseni” sh.p.k, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave; Zlatevski Ljubisa “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikë së Shqipërisë dhe me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut të vendimit nr. 00-2022-464 (111), datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Rikthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë”. 07 Korrik, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.