| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Mars 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë Kuvendi, Këshilli i Ministrave ““1. Shfuqizimi i ligjit nr. 39/2022 “Për miratimin e aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8540, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar””. 2. Shfuqizimi i ligjit nr. 42/2022 “Për miratimin e aktit normativ nr. 8, datë 25.03.2022 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8540, datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar””. 09 Mars, 2023 10:00
2. Ndue Gjeta Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë “Shfuqizimi i vendimit nr.895 (1373), datë 28.12.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër”. 07 Mars, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.