| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shtator 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. : 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, seancë plenare publike Presidenti i Republikës, Këshilli Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Avokati i Popullit “ Shfuqizimin e ligjit nr. 50/2022 "Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si të papajtueshëm me Kushtetutën, me Konventën e Parisit “Për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore”, e ratifıkuar nga Shqipëria në datë 10.07.1989 (në vijim “Konventa e Parisit”) dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”, derisa të shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi.”. 21 Shtator, 2023 10:00
2. Dashmira Zaro, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Drejtësisë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosgjykimit nga Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë të çështjes nr. 21234-02321-30-2022, datë regjistrimi 17.11.2022. Konstatimi i mungesës së një mjeti ligjor efektiv për përshpejtimin e gjykimit” 26 Shtator, 2023 10:00
3. Aleks Lici, Lefteria Lici, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Telemah Rajdho “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2022-959, datë 06.06.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë me trupë tjetër gjykues.”. 19 Shtator, 2023 12:00
4. Shoqëria “Ndrekaj” sh.p.k, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Autoriteti Rrugor Shqiptar, Avokatura e Shtetit, Shoqëria Italiane “ING.Claudio Salini Grandi Lavori S.P.A” & “Salvatore Matarrese S.P.A.” Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1201 (246), datë 16.06.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe traktatet ndërkombëtare në fuqi. Dërgimin e çështjes për rigjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 19 Shtator, 2023 10:00
5. Dritan Xhixha, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit “Shfuqizimi i vendimit nr.00-2022-1630 (279), datë 14.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën. Dërgimi i çështjes për rigjykim në të njëjtën gjykatë me tjetër trup gjykues”. 14 Shtator, 2023 12:00
6. Agim Lamja, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Avokatura e Shtetit, Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, Hajdar Lamja, Qemal Lamja, Shpëtim Skënderi, Tatjana Skënderi, Myrvete Skënderi, Marseda Skënderi dhe Emirjan Skënderi. “Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-2907 (285), datë 12.07.2022 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 14 Shtator, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.