| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shkurt 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Klodiana Gjyzari : Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.55, datë 29.07.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nr.00-2021-1923, datë 02.12.2021 të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 78, datë 04.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si dhe pikës 7, Seksioni B, Kreu X, të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.75, datë 23.05.2019, “ Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimi e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. 08 Shkurt, 2023 10:00
2. Engjëll Myteveli Fillareta Salihaj, Fatri Shishmani, Lejla Shishmani, Violeta Topçi dhe Hafet Gjini “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2022-658 i vendimit (69), datë 28.02.2022 të Gjykatës së Lartë; nr.253 i vendimit, datë 11.11.2020 të Gjykatës së Lartë” 21 Shkurt, 2023 12:00
3. Petrit Hysi Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, Drejtoria e Apelimit Tatimor pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Avokatura e Shtetit Zyra Qendrore Tiranë “Shfuqizimi i vendimit nr.895 (1373), datë 28.12.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër”. 23 Shkurt, 2023 12:00
4. Aleksandër Dhima, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2022-1183(189), datë 13.05.2022 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe dërgimi i çështjes për rigjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 21 Shkurt, 2023 10:00
5. Shiqiri Manjani, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Lartë i Prokurorisë “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 295, datë 17.12.2020 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë; nr. 20 (86-2021-229), datë 18.03.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2022-683, datë 17.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Kthimin e çështjes për rigjykim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të subjektit të interesuar.” 23 Shkurt, 2023 10:00
6. Shoqëria “Arseni” shpk, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave, Zlatevski Ljubisa. “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me Konventën Europiane Për Të Drejtat E Njeriut të vendimit nr. 00-2022-464(111), datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Rikthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë.” 16 Shkurt, 2023 10:00
7. Marjana Prendi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Punëve të Brendshme, Komanda e Gardës së Republikës. “Shfuqizimi si antikushtetues të vendimeve nr.920, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, nr.3640, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe nr.00-2022-442, datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, dhomë këshillimi. Dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.” 09 Shkurt, 2023 10:00
8. Neshat Maze, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Financave “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 142 (00-2022-771), datë 31.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.” 07 Shkurt, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.