| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

22 dhjetor 2008

Me datë 22.12.2008, Gjykata Kushtetuese dhe Gjykata e Lartë, me mbështetjen e Fondacionit gjerman Hanns Seidel, organizuan një seminar të përbashkët me temë “Kontrolli kushtetues i ankimeve individuale sipas nenit 131 germa “f” të Kushtetutës”.

Gjatë zhvillimit të punimeve gjyqtarët respektiv argumentuan pikëpamje dhe debatuan mbi disa çështje të veprimtarisë vendimmarrëse dhe marrëdhënieve midis këtyre dy gjykatave. Përveç sqarimit të disa çështjeve delikate që kanë të bëjnë me rishikimin e vendimeve dhe paanshmërinë në gjykim, idetë e argumentuara gjatë zhvillimit të punimeve të seminarit u dhanë mundësi pjesëmarrësve  të diskutojnë dhe debatojnë rreth mekanizmave të mundshëm për t'a përmirësuar më tej cilësinë e vendimmarrjes dhe në veçanti sigurimin e të drejtës së mbrojtjes efektive në një proces gjyqësor.

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese shprehu mendim se asnjë gjykatë nuk mund të zëvendësojë tjetrën por e rëndësishme është që secila prej tyre të ketë në themel mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.