| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Njoftime të vitit 2017

20.12.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 20.12.2017 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Vlorë Subjekt i interesuar: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Këshilli i Ministrave Instituti i Sigurimeve Shoqërore
07.11.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë sot më datën 07.11.2017 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
30.10.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 30.10.2017 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë. Subjekt i interesuar: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
27.10.2017
SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE
19.10.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikes së Shqipërisë në zbatim të vendimit nr.4, datë 17.10.2017, njofton hapjen e proçedurës së përzgjedhjes dhe emëimit të vëndit të punës në pozicionin “Sekretar i Përgjithshëm”.
18.10.2017
11.10.2017
Vende vakante për 7 (shtatë) këshilltarë ligjorë dhe 3 (tre) këshilltarë ekonomikë Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe vendimin e Kuvendit te Shqiperise nr. 92/2017, shpall vendet vakante për 7 (shtatë) këshilltarë ligjorë dhe 3 (tre) këshilltarë ekonomikë.
03.10.2017
Për zgjedhjen e kryetarit të ri të Gjykatës Kushtetuese
27.09.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot, në datën 27.09.2017, pasi shqyrtoi kërkesën që i përket çështjes me palë: KËRKUESE: GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË OBJEKTI: Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 6/1 të ligjit nr.5/2016, datë 04.02.2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.