| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Dhjetor 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Kosta Pjero, Robert Pjero (mbi bazë dokumentesh) Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë; Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2015-3429 (390), datë 10.06.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 20 Dhjetor, 2016 11:00
2. Bajram Farruku (mbi bazë dokumentesh) Polikseni Shehu, Liljana Kajana, Thanas Kajana, Kiti Kajana, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve nr.4635, datë 07.06.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2423, datë 20.12.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2014-2913 (472), datë 18.09.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 20 Dhjetor, 2016 10:00
3. Kadri Resuli, Albano Resuli (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme 15 Dhjetor, 2016
4. Afrim Terelli (Zeneli) (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimit nr.00-2016-1269, datë 14.07.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). Pezullimi i ekstradimit të shtetasit Afrim Tarelli, deri në një vendimmarrje të drejtë dhe përfundimtare të çështjes. 15 Dhjetor, 2016 10:00
5. Silvana Lamaj (mbi bazë dokumentesh) Studio Përmbarimore “Debit Collection”, Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 14 Dhjetor, 2016 12:00
6. Shoqata e Bingos Tradicionale Shqiptare Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Deklarimi i papajtueshmërisë me Kushtetutën i neneve 5 dhe 71, pika 2 të Ligjit nr.155/2015 “Për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë”. 14 Dhjetor, 2016 10:00
7. Shoqëria “Jon” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentesh) Bashkia Tiranë, Raif Halidini Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.6173, datë 03.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.71, datë 27.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.324, datë 28.01.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 13 Dhjetor, 2016 12:00
8. Shoqëria “Vodafone Albania” Sh.a. (mbi bazë dokumentash) Drejtoria e Shërbimit Pyjor Bulqizë Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr.259, datë 05.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; nr.849, datë 11.04.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2015-468, datë 26.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër. 13 Dhjetor, 2016 10:00
9. Fotaq Zaharia (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë; Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, IEVP Krujë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rrjedhojë e moszbatimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 06 Dhjetor, 2016 11:00
10. Zana Harxhi (mbi bazë dokumentesh) Tahire Daja, Ismail Reka, Lirije Laçej, Arben Baroni, Njazi Reka, Florian Reka, Vjollca Reka, Artan Reka, Mimoza Lazëri, Lavdije Reka, Speranca Reka, Shoqëria “Petrolimpeks” Sh.a., Shoqëria “Resuli-Er” Sh.a., Ministria e Financave Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2015-3078 (369), datë 16.09.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 06 Dhjetor, 2016 10:00
11. Sabri Sulçe (mbi bazë dokumentash) Islam Gjevori Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-2910 (316), datë 29.05.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 01 Dhjetor, 2016 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.