| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimi të Pronave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut i ligjit nr.133/2015, datë 05.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr.133/2015, datë 05.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”. 21 Prill, 2016 10:00
2. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, 1/5 e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, Avokati i Popullit, Partia Republikane Shqiptare, Shoqata e Pronarëve Legjitimë “Shqiptarët”, Shoqata “Krahina Jonë”, Shoqata “Bregdeti” Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimi të Pronave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. 21 Prill, 2016 10:00
3. Kuvendi i Shqipërisë Koço Kokëdhima Konstatimi i papajtueshmërisë me mandatin e deputetit të zotit Koço Kokëdhima. 20 Prill, 2016 10:00
4. Shoqata e Mediave Elektronike Shqiptare (SHMESH) Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 62, pika 3 të ligjit nr.97/2013, datë 04.03.2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”. 19 Prill, 2016 10:00
5. Edi Paloka (mbi bazë dokumentash) Edi Rama Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.8, datë 05.06.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.8, datë 05.06.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 12 Prill, 2016 10:00
6. Fatmir (Gazmir) Zeneli (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.118, datë 19.07.2000 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr. 148, datë 26.09.2000 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.26, datë 17.01.2001 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë. 07 Prill, 2016 10:00
7. Sokol Hasani (mbi bazë dokumentash) Konstatimi i cenimit të së drejtës Kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm, përcaktuar në ligjin 49/12 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. 05 Prill, 2016

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.