| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shtator 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqëria “Alb-Siguracion” Sh.a. (Albsig Sh.a.) (mbi bazë dokumentash) Banka Kombëtare Tregtare Sh.a., Pashko Curi Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr.485, datë 04.06.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë; nr.816, datë 18.03.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.916, datë 07.04.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 2. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë. 3. Pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv “Vendimi nr.485, datë 04.06.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë”, i lënë në fuqi me vendimin nr.816, datë 18.03.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 27 Shtator, 2016 10:00
2. Esma Malushi (mbi bazë dokumentash) Zyra e Përmbarimit Tiranë Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 26 Shtator, 2016 11:00
3. Afërdita Zoga (mbi bazë dokumentash) Ministria e Mbrojtjes Shfuqizimi si antikushtetues të vendimit nr.00-2015-2734 (308), datë 14.05.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 26 Shtator, 2016 10:00
4. Gjergj Vladi (mbi bazë dokumentash) Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ministria e Mbrojtjes Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.00-2014-2211 (258), datë 03.04.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe nr.4483, datë 25.05.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 20 Shtator, 2016 10:00
5. Elis Hyshmeri (mbi bazë dokumentash) Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Avokatura e Shtetit Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.462, datë 23.09.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 15 Shtator, 2016 11:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.