| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shkurt 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Grigor Mulla (mbi bazë dokumentash) Shoqëria Tregtare “Grumbullim Përpunim Drithi” Sh.a.; Bashkia Korçë Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.41-2011-3178 (1820), datë 19.07.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.172, datë 07.03.2012 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe nr.00-2015-365, datë 17.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 18 Shkurt, 2016 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.