| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Janar 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Nexhmije Saliu (mbi bazë dokumentash) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Avokatura e Shtetit, Zyra e Përmbarimit “Best 2010” Durrës Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor nga mosekzekutimi i vendimit nr. 1178, datë 18.09.2014, të Gjykatës Administrative të Rrethit Gjyqësor Durrës, brenda një afati të arsyeshëm. 26 Janar, 2016 13:00
2. Gjergji Grazhdani (mbi bazë dokumentash) Vasil Kovaci, Fredi Mullamake, Fehim Pasho, Fatos Pajo Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.3125, datë 20.12.2004 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.6, datë 03.10.2007 dhe nr.468, datë 2 26 Janar, 2016 12:00
3. Shoqata për Mbrojtjen e Tregtarëve dhe të Tregut Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave 1.Shfuqizimi i neneve 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të ligjit nr.99/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar”, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 2. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr.99/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar”, deri sa vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi. 26 Janar, 2016 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.