| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Tetor 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqëria “47 EK 79 & ILIRIADA PKS” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentash) Shoqëria “ANXHELA P.C. KONSTRUKSION” Sh.p.k. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2016-288 (20), datë 27.01.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 25 Tetor, 2016 10:00
2. Shaban Kokaj (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve nr.10, datë 26.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë; nr.168, datë 27.11.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nr.00-2015-447, datë 05.03.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 13 Tetor, 2016 10:00
3. Lulzim Caka (mbi bazë dokumnetash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.15, datë 19.12.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.00-2015-2122, datë 28.04.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Apelit Vlorë. 12 Tetor, 2016 11:00
4. Unioni i Shoqërive Hidrokarbure Shqiptare Këshilli i Ministrave Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën i Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”. Pezullimin e zbatimit të pikës 9 të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” deri në përfundim të gjykimit. 11 Tetor, 2016 10:00
5. Nargis Lungu (mbi bazë dokumentash) Livia Shkreli, Ingrid Shkreli (Dano), Marlind Shkreli Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.2592, datë 30.11.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2015-761 (56), datë 05.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 06 Tetor, 2016 11:00
6. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave 1. Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën të pikës 2 të nenit 14 të ligjit nr.142/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”. 2. Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën të ligjit nr.142/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”. 3. Pezullimin e zbatimit të ligjit nr.142/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese. 06 Tetor, 2016 10:00
7. Shoqata për Mbrojtjen e Tregtarëve dhe të Tregut Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shfuqizimi i ligjit nr.142/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese. 06 Tetor, 2016
8. Alfred Bej (mbi bazë dokumentash) Autoriteti i Mediave Audiovizive (Ish Këshilli Kombëtar i Radio Televizionit) Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2014-3210 (521), datë 16.10.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 05 Tetor, 2016 11:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.