| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Maj 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Vasilika Zavalani (mbi bazë dokumentash) Romeo Zallemi, Edison Zavalani, Migena Zavalani, Sotir Zavalani, Dhimitër Zavalani, Ilir Gusho, Frederik Gusho, Shpresa Gusho, Zana Nure, Zyra Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë; Zyra Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtsh Shfuqizimi, si të papajtueshme me Kushtetutën, i vendimeve nr. 2177, datë 20.07.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr. 514, datë 02.12.2011 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr. 2647, datë 07.10.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Konstatim i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 11155, datë 19.11.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 05 Maj, 2016 11:00
2. Zaim Rexha (mbi bazë dokumentash) Dervish Sekniqi, Agim Tufi, Vildan Tufi, Syrri Dizdari, Mensur Nehani, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.66, datë 27.02.2012 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nr.00-2014-3102, datë 09.10.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 05 Maj, 2016 10:00
3. Shoqëria “Podgorica 2000” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentash) Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes; Avokatura e Shtetit Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-1586 (221), datë 29.04.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 04 Maj, 2016 11:00
4. Shoqëria “Velaj” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentash) Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Vlorë, Spitali Rajonal Vlorë, Avokatura e Shtetit Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-721 (153), datë 25.02.2014 të Kolegji Administrativ të Gjykatës së Lartë. 04 Maj, 2016 10:00
5. Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se 1/5 e deputetëve), Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Drejtësisë Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të paragrafit 3 të nenit 5 të ligjit nr. 8588, datë 15.03.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar me ligjin nr. 151/2013, datë 30.05.2013. 03 Maj, 2016 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.