| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 24.09.2014, shqyrtoi çështjen me palë:

Kërkues: Një Grup Deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë, jo më pak se 1/5 e anëtarëve të Kuvendit.

Subjekte të Interesuara:  Kuvendi i Shqipërisë.

Objekt:  1. Interpretimi i neneve 65/1 dhe 78/2 të Kushtetutës.
2. Konstatimi i pavlefshmërisë së mbledhjes së përgjithshme të deputetëve (seancës plenare) të datës 20.02.2014 të thirrur në kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit dhe në shkelje të rregullave procedurale që garantojnë një proces të reegullt ligjor, lidhur me këto çështje: 
a) vendimin e Kuvendit nr.12/2014 “Për shpalljen si të pavlefshëm të vendimit nr.1/2013 të Kuvendit “Për zgjedhjen e Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive”;
b) vendimin e Kuvendit nr.13/2014 “Për mosmiratimin e propozimit të Presidentit të Republikës me Dekretin nr.7928, datë 16.1.2013 “Për zgjedhjen e Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive”;
c) vendimin e Kuvendit nr.14/2014 “Për zgjedhjen e Inspektorait të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive”.
Bazuar në nenin 131 dhe 134 të Kushetutës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”,

VENDOSI:

1. Njëzëri, rrëzimin e kërkesës për interpretimin e nenit 65/1 të Kushtetutës dhe kërkesës për konstatimin e pavlefshmërisë së mbledhjes së përgjithshme të deputetëve, të datës, 20.02.2014, që lidhet me këto cështje
a) Vendimi Nr. 12/20014 “Për shpalljen si të pavlefshëm të vendimit Nr. 1/2013”, “Për zgjedhejn e Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive”,
b) Vendimi Nr. 13/2014, Për mosmiratimin e Dekretit te Presidentit te Republikës, Nr 7928, datë, 16.01.2013, “Për zgjedhjen e Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive” dhe
c) Vendimi Nr. 14/2014 “Per zgjedhjen e Inspektorit te Pergjithshem te Inspektoriatit te Larte te Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive”.

2. Me shumicë votash, rrëzimin e kërkesës për interpretimin e nenit 78/2 të Kushtetutës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.