| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftime të vitit 2017

11.10.2017
Vende vakante për 7 (shtatë) këshilltarë ligjorë dhe 3 (tre) këshilltarë ekonomikë Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe vendimin e Kuvendit te Shqiperise nr. 92/2017, shpall vendet vakante për 7 (shtatë) këshilltarë ligjorë dhe 3 (tre) këshilltarë ekonomikë.
03.10.2017
Për zgjedhjen e kryetarit të ri të Gjykatës Kushtetuese
27.09.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot, në datën 27.09.2017, pasi shqyrtoi kërkesën që i përket çështjes me palë: KËRKUESE: GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË OBJEKTI: Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 6/1 të ligjit nr.5/2016, datë 04.02.2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”
21.09.2017
31.07.2017
Sot më datën 31. 07. 2017 , në mbështetje të nenit 127, shkronja “a”, “b”, dhe “c” në lidhje me nenin 125, pika 7 të Kushtetutës, zoti Vladimir Kristo , ka dhënë dorëheqjen nga vazhdimi i detyrës së Gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese.
16.06.2017
Kolegji i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në datën 16.06.2017 shqyrtoi çështjen me palë: KËRKUESE: GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË OBJEKTI: Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 6/1 të ligjit nr.5/2016, datë 04.02.2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”
18.04.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 18.04.2017 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Komiteti Shqiptar i Helsinkit.
14.04.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 14.04.2017 mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Subjekte të interesuara: Kuvendi i Shqipërisë, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë, Shoqata Kombëtare e Prokurorëve të Shqipërisë, Unioni i Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.