| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Nëntor 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë (mbi bazë dokumentesh) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i fjalisë së dytë, të paragrafit të parë të nenit 3 të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”. 24 Nëntor, 2016 11:00
2. Ministria e Punëve të Jashtme (mbi bazë dokumentesh) “By Best Duty Free” Sh.p.k., Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Energjetikës Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.497, datë 31.01.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1583, datë 20.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.3420, datë 25.11.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 24 Nëntor, 2016 10:00
3. 1/5 e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë 1) Deklarimin e papajtueshmërisë me Kushtetutën të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; 2) Pezullimin e ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 22 Nëntor, 2016 10:00
4. Lemontov Gjoka (mbi bazë dokumentesh) Avokatura e Shtetit, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-3868 (478), datë 11.11.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 15 Nëntor, 2016 11:00
5. Dritan Zela, Fiqirete Zela, Elonia Lasku (Zela), Hasan Zela, Kujtim Petrela, Tefik Tërshana, Irma Tërshana, Sheriban Panariti, Sabiha Gjinali, Asije Zela, Nexhat Gjinali, Shefki Petrela, Arben Petrela (mbi bazë dokumentesh) Vasil Jovani, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Shfuqizimi si të antikushtetues i vendimeve nr.12846, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2200, datë 24.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2014-1861, datë 11.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 15 Nëntor, 2016 10:00
6. Rakip Koni, Petrit Koni (mbi bazë dokumentesh) Arif Kuçi, Abdyl Elezi Shpalljen si antikushtetues të vendimeve nr.1058, datë 13.08.2001 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.38, datë 21.01.2002 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.665, datë 17.06.2002 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe nr.21, datë 22.01.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 10 Nëntor, 2016 10:00
7. Shoqëria “Albadita” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentesh) Shoqëria “Invo-1100” Sh.p.k., Ministria e Energjisë dhe Industrisë Shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve nr.1006, datë 24.04.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2016-107, datë 30.03.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 08 Nëntor, 2016 11:00
8. Mehmet Biçaku (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Elbasan Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.00-2013-729 (361), datë 06.05.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr.00-2014-3742, datë 11.12.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 08 Nëntor, 2016 10:00
9. Shoqëria “GENER 2” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentesh) Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm. 03 Nëntor, 2016 11:00
10. Gjykata e Apelit Durrës (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Kontrolli i kushtetutshmërisë së 1. Nenit 469, paragrafi i katërt i Kodit Civil i vitit 1929 (pasojat që prodhon ende) me këtë përmbajtje: “Por në rast që fëmijët e adoptuem ose të paslindunit e tyne konkurrojnë me atin ose me amën e adoptuesit, ose me të dy bashkë, këta të fundit trashëgojnë një të tretën, dhe kur konkurrojnë me motrën ose me vëllanë e adoptuesit ose me të dy bashkë, trashëgojnë një të katërtën.” 2. Nenit 486, paragrafët e parë të dytë dhe të tretë të Kodit Civil të vitit 1929 (pasojat që prodhojnë ende) me këtë përmbajtje: “Kur bashkëshorti lë fëmijë legjitimë, bashkëshorti tjetër merr si trashëgim uzufruktin e një pjese trashëgimore baras me atë të secilit fëmijë, duke u llogaritë edhe bashkëshorti vetë në numrin e fëmijëve. Në qoftë se me bashkëshortin konkurrojnë fëmijë natyralë dhe legjitimë, uzufrukti i bashkëshortit asht një pjesë baras me atë që i takon secilit nga fëmijët legjitimë. Kjo pjesë uzufrukti në asnjë rast nuk mundet me qenë ma e madhe se ¼ e trashëgimit, dhe mund të shpërblehet në mënyrën e caktueme me nenin 548. 03 Nëntor, 2016 10:00
11. Lavdije Kasa (mbi bazë dokumentesh) Bajram Shehu, Safet Kasa, Resmije Kasa, Donika Kasa, Blerim Kasa, Elsa Kasa, Elisabete Kasa, Indrit Kasa Shfuqizimin e vendimit nr.00-2014-2123 (438), datë 10.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. 01 Nëntor, 2016 11:00
12. Fatjona Koçibelli (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-3057 (196), datë 09.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 01 Nëntor, 2016 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.